གླེང་མོལ་ལེ་ཚན། 4 : འགུལ་ཆུང་གྲས་ཀྱི་རིགས་ཅི་ལྟར་སྤེལ་དགོས་མིན།

བསྟན་རྡོར་དང་བདེ་ཆེན།

Episode 4 : Small Acts of Resistance

Dechen, Tendor

By ཇ་ཁང་ / 2021-09-03 00:00:00 +0000 / 01:03:00

ཐེངས་འདིའི་ཇ་ཁང་གི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ད་ལྟའི་བར་བོད་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་རིགས་དང་། བོད་མིའི་ཚོགས་སྡེ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གི་གྲུབ་སྟངས་བཅས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ཞིབ་གནང་སྟེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་དམ་ཅིང་། གུ་དོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་གི་འོག་ཏུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འགལ་རྐྱེན་ཆུང་བའི་སྒོ་ནས་ལས་འགུལ་ཆུང་གྲས་ཀྱི་རིགས་ཅི་ལྟར་སྤེལ་དགོས་མིན་དང་། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་མི་བསྟུན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་གོ་དོན། རིག་གནས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ལས་འགུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སྟངས། གཞན་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བདེ་ཆེན་སྤེན་པ་དང་བསྟན་རྡོར་གཉིས་ནས་བགློ་གླེང་གནང་ཡོད།

This episode provides a bird’s eye view of campaigns inside Tibet, the civil society networks and the small acts of resistance taken by people on a regular basis under a harsh political climate. Dechen Pemba and Tendor discuss the limits, scope and possibilities of nonviolent resistance, including noncooperation and noncompliance, in Tibet.